js原型链

本文最后更新于:2021年3月30日 下午1. 概念

每个实例对象( object )都有一个私有属性(称之为 proto )指向它的构造函数的原型对象(prototype )该原型对象也有一个自己的原型对象( proto ) ,层层向上直到一个对象的原型对象为 null.

原型链: 原型对象有着各种共用属性, 在访问属性过程中, 通过该对象和原型对象的层层搜索,直到尾端null的过程.


2. 继承

js的继承基于原型链, 对象本质上是一个动态的属性包, 继承属性与其他属性,没有区别.

调用this时,this指向当前继承的对象.而非原型对象

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
var o = {
a: 2,
m: function(){
return this.a + 1;
}
};

console.log(o.m()); // 3
// 当调用 o.m 时,'this' 指向了 o.

var p = Object.create(o);
// p是一个继承自 o 的对象

p.a = 4; // 创建 p 的自身属性 'a'
console.log(p.m()); // 5
// 调用 p.m 时,'this' 指向了 p
// 又因为 p 继承了 o 的 m 函数
// 所以,此时的 'this.a' 即 p.a,就是 p 的自身属性 'a'
// from MDN


3. prototype和__proto__

prototype是函数的属性
这个属性是一个指针,指向一个对象,这个对象的用途就是包含所有实例共享的属性和方法(我们把这个对象叫做原型对象)。原型对象也有一个属性,叫做constructor,这个属性包含了一个指针,指回原构造函数

**__proto__是对象的属性**
对象具有属性__proto__,可称为隐式原型,一个对象的隐式原型指向构造该对象的构造函数的原型,这也保证了实例能够访问在构造函数原型中定义的属性和方法。

detail 1

detail 2

zhihu


4. 使用

假设创建一个新的对象 function doSomething() {}

 1. 添加属性
  1
  2
  3
  function doSomething(){}
  doSomething.prototype.foo = "bar";
  console.log( doSomething.prototype );
 2. 添加继承
  1
  2
  3
  4
  5
  function doSomething(){}
  doSomething.prototype.foo = "bar"; // add a property onto the prototype
  var doSomeInstancing = new doSomething();
  doSomeInstancing.prop = "some value"; // add a property onto the object
  console.log( doSomeInstancing );
 3. 打印出原型链
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  {
  prop: "some value",
  __proto__: {
  foo: "bar",
  constructor: ƒ doSomething(),
  __proto__: {
  constructor: ƒ Object(),
  hasOwnProperty: ƒ hasOwnProperty(),
  isPrototypeOf: ƒ isPrototypeOf(),
  propertyIsEnumerable: ƒ
  propertyIsEnumerable(),
  toLocaleString: ƒ toLocaleString(),
  toString: ƒ toString(),
  valueOf: ƒ valueOf()
  }
  }
  }

doSomeInstancing.__ proto __ = doSomething.prototype

doSomeInstancing—>doSoemthing.prototype—>Object.prototype


本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-SA 4.0 协议 ,转载请注明出处!